24/2/12

Millores per les petites empreses?


El passat dia 21 de febrer el Consell de la Unió Europea va aprovar la directiva que eximeix a les Micropymes de obligacions comptables i financeres, tenen a veure en la reducció de la burocràcia administrativa, concretament consisteix d'eximir de les obligacions de publicar els comptes anuals. Aquesta exempció opcional serà compatible amb les obligacions de mantenir registres que mostrin les transaccions comercials i la situació financera, ara veurem com el govern espanyol ho regula o quan.
Aquesta serà una bona mesura per abaratir el cost de gestió a les pymes però s'ha de veure com es pot traduir, esperem que no ho compliquin encara mes.